İLK SİPARİŞİNİZE ÖZEL %25 İNDİRİMKUPON KODU: HOSGELDIN

SÖZLEŞMELER

BURGERTOWER MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
SATICI
Unvan : TOWER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Yeni Mahalle Mah. Ali Gaffar Okan Cad. No:17/A Atakum/SAMSUN
Telefon : 0552 699 19 99
E-Posta : 
[email protected]

ALICI
Ad/Soyad veya Unvan :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

2- TANIMLAR
İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.
Satıcı : Burgertower, TOWER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni
Alıcı : İşbu platformu kullanarak ticari ve/veya mesleki amaç gütmeksizin Satıcı’dan malveya hizmet satın alan gerçek veya hükmi şahsı,
Web Sitesi : www.burgertower.com.tr’yi,
Kişisel Veri : Alıcı tarafından Satıcı’ya ait platform kullanılırken Satıcı’ya aktarılan kimliğibelirli veya belirlenebilir gerçek ve/veya hükmi şahsa ilişkin her türlü bilgiyi,
Taraflar : Satıcı ve Alıcı olmak üzere sözleşmenin iki tarafını,
Taraf : Satıcı ve/veya Alıcı’dan herhangi birisinin karşısında olmak üzere konumlandırılan
tarafı,
Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında işbu platform kullanılarak akdedilen Mesafeli Satış
Sözleşmesi’ni,
Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,
Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Ürün : Sözleşme konusu Ürünü

3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE HİZMETLER VE TESLİMAT BİLGİLER
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Bilgileri :
İşbu Sözleşme konusu ürün ya da hizmetlerin özellikleri Web Sitesi’nde yer almaktadır.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatları olup, ilan edilen fiyat ve hizmet şartları/vaatleri Satıcı tarafından tek taraflı olarak güncellenene kadar geçerlidir. Alıcı tarafından siparişi verilen Ürün’lerin toplam tutarı 60 TL’den az ise teslimi için 5 TL sipariş/taşıma ücreti alınacaktır. Belirlenen işbu ücret nakdi olarak veyahut kredi kartı/banka kartı ile ödenebilmekte olup, diğer ödeme yerine geçen (avantaj kartları, kupon, promosyon bileti v.s.) araçlar ile ödeme yapılamaz. 60 TL ve üzeri siparişlerde sipariş/taşıma ücreti alınmayacaktır. Sözleşme konusu Ürün’lerin tüm vergileri satış fiyatlarına dahildir. Ödeme peşin ya da kredi kartı/banka kartı ile yapılacağından Satıcı tarafından herhangi bir gecikme faizi uygulanmaz.

4- ALICI’NIN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLDUĞU KONULAR
Alıcı, Satıcı’ya ait platform üzerinden satın almış olduğu ürünler için Sözleşme’yi onaylamış kabul edilecektir. Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanmasının evveliyatında; Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, Ürünler için belirlenen teslimat koşulları, Satıcı tarafından Sözleşme’nin akdedilmesine binaen elde edilen verilerin güvenliği ve bunlar hakkında Alıcı’nın başvurabileceği haklar, Sözleşme’ye ilişkin Taraflar’a bahşedilen hak ve tahmil olunan yükümlülükler, Alıcı’nın cayma hakkına başvuramayacağı Ürün’lerin söz konusu olduğu, Alıcı’nın cayma hakkının söz konusu olduğu Ürünler için cayma hakkının kullanılma şartları ve cayma usulü, Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini bildirebileceği iletişim mecraları, Alıcı’nın şikayetlerini ve taleplerini 6502 sayılı Kanun’a göre İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceği, hususlarında bilgilendirilmiştir. Zira, belirtilen hususlara ilişkin tüm bilgiler Web Sitesi’nde ve işbu Sözleşme’de yer almaktadır.
5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Satıcı, Ürün’ün sağlık standartlarına uygun şekilde ve ilgili mevzuat uyarınca hijyenik ortam ve koşullarda üretiminden, üretim sürecinde Ürün’ün içeriğini oluşturan gıda maddelerinin temini ve asgari sağlık ve gıda standartlarına ilişkin mevzuatta yer alan koşulları içerip içermediğinin denetiminden; Ürün’ün, ilgili mevzuat koşulları uyarınca sağlık, hijyen ve diğer koşullara uygun olabilmesi bakımından paketleme işlemi yapılırken Sipariş Adresi’nden teslim alınıp Alıcı’ya teslim edileceği makul bir süre boyunca uygun koşullarda muhafaza edilecek şekilde paketlenmesinden sorumlu olduğunu, bilmekte ve kabul etmektedir. Satıcı’nın, operasyon kapasitesini, sipariş ve teslim şartlarını (hava koşulları, güvenlik problemleri, bakım çalışmaları v.b.) etkileyecek bir durumun söz konusu olması halinde, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelleri ve/veya Alıcı’yı borç altına sokan evrakları en geç 14 gün içinde iade ederek, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını alarak aynı fiyata tekabül eden muadil ürün teslim edebilir. Satıcı’nın Ürün’ü teslim etmesi iki şarta dayalı olup şartlardan ilki Sözleşme’nin onaylanarak sipariş verilmesi, ikincisi ise Ürün bedelinin Satıcı uhdesine geçirilmesidir. Ürün bedelinin herhangi bir şekilde Satıcı’nın uhdesinden çıkması söz konusu olur ise Satıcı’nın Alıcı’ya Ürün’ü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumun yaşanması vukuunda Satıcı’nın hakları saklıdır. Satıcı, işbu maddede belirtilen sebepler ve bu sebeplerle sınırlı kalmamak kaydıyla bunlara benzer sebeplerden dolayı sorumlu tutulamaz; Alıcı tarafından bildirilen adresin gerekli çabaya rağmen bulunamaması, Adresin kapalı olması/adreste kimsenin bulunmaması, doğru şekilde gönderilen Ürün’ün hijyen koşullarına dayalı bir sebep haricinde teslim alınmamış ve/veya iade edilmiş olması ve bunlara benzer, Alıcı’nın sorumluluk alanında olan sebepler. Söz konusu durumlarda Satıcı tarafından Ürün bedeline hak kazanılmış olacaktır. Ayrıca sayılan nedenlerden ötürü Alıcı’nın vermis olduğu Sipariş Adresine birden fazla kez gidilmesi durumunda Alıcı siparişi verilen Ürün’lerin toplam tutarına bakılmaksızın ekstra 5 TL sipariş/taşıma ücreti ödeyecektir. Alıcı, Sözleşme kapsamı dışında kalan Ürün’lerin taşınmasını talep etmeyeceğini ve her ne şart altında olursa olsun bu şekilde kapsam dışı bir maddeyi Satıcı’nın kuryelerini taşıtmayacağını, ayrıca amacına uygun olmayan ve yasaklı olan ürünlerin talebi üzerine taşınmasından doğacak tüm kusur ile doğrudan ve dolaylı oluşacak tüm zararın, hukuki ve cezai sonuçların kendisi üzerine doğacağını; bununla birlikte Satıcı ve/veya kuryeleri tarafından her ne nam adı altında olursa olsun kamu ve özel hukuk kişilerine ödenen para cezası, tazminat, yargılama gideri vb. ödemeleri tüm fer’ileri ile birlikte ilk talepte nakden ve defaten, itiraza yer vermeden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6- CAYMA HAKKI
Kanun’a dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin cayma hakkının istisnalarının belirlendiği 15. Maddesinin c bendi “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler” şeklinde olup, söz konusu kapsama giren ürünlerde cayma
hakkı kullanılamaz. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün işbu maddede belirtilen istisna ürünlerden olmaması şartıyla tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürün’e ilişkin fatura aslının iadesi edilmesi gereklidir. Cayma hakkına ilişkin talebin ulaşmasını müteakip 14 gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı’ya, yapmış olduğu ödeme şekline sadık kalınarak, iade edilir.

7- KİŞİSEL VERİLER
Satıcı, Sözleşme’nin akdedilmesi, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini geliştirmek, işbu Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak, gibi maksatlarla Alıcı’ nın Kişisel Verilerini toplamaya, işlemeye, -verilerin Türkiye sınırları dışına aktarılması da dahil- kullanmaya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ve bununla sınırlı olmamak üzere, Kanun ve Türkiye’deki diğer yürürlükteki mevzuat uyarınca Alıcı’nın Kişisel Veri’lerini özel kayıtlarda tutmaya, depolamaya, muhafaza edip, aktarmaya, belirli kriterlere göre sınıflandırmaya yetkilidir. Satıcı, Kişisel Veri’ler ile ilgili olarak yasal mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerine uyacağını kabul ve beyan eder. Alıcı, Satıcı’ya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve gerekli olduğu şekilde Kişisel Veri aktarımı yapacaktır. Alıcı, Satıcı’ya aktarımını yapmış olduğu Kişisel Veriler’ in kullanımı ve işlenmesi yönünde yetkisinin bulunduğunu beyan ve taahhüt etmiştir. Alıcı, Web Sitesi’nin kullanım şartları ile ilgili bilgilendirmeye Web Sitesi’nden ulaşacaktır.
8- GİZLİ BİLGİ, FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI, TİCARİ MARKALAR
Taraflar’ dan her biri doğrudan veya dolaylı şekilde edindiği tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, tabloları, çizimleri, yazılı diğer verileri, know-how’ı, ticari, teknolojik ve bilimsel bilgileri, işletme bilgilerini, müşteri, ödeme, hesap ve hesaplama bilgilerini, ne şekilde edinildiği
veya öğrenildiğinden bağımsız olarak diğer Taraf’ a ait bu gizli bilgilerin hiçbir kısmını, hangi sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi veya onun erişimine sunmamayı, gizli bilgileri işbu Sözleşme’ de belirtilen ve işbu Sözleşme’nin imzalanmasına dayanak olan veya diğer Taraf’ça yazılı olarak izin verilen amaç haricinde herhangi bir amaçla kullanmamayı
taahhüt eder. Taraflar, diğer Taraf’a ait gizli bilgilerinin işbu Sözleşme uyarınca bunları öğrenme hakkına sahip olmayan şahıslara ifşasını önlemek için gereken önlemleri alacaktır. Satıcı, Alıcı’nın yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birisini ihlal etmesi halinde Sözleşme’yi derhal feshetme ve her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkını saklı tutar. Bu hak, Alıcı’nın Sözleşme’ye taraf olan Alıcı aleyhine sahip olabileceği diğer talep ve haklara halel getirmemektedir.
İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmet/ilişki neticesinde Alıcı tarafından elde edilen bilgi ve bulgular ve/veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar, tamamıyla Satıcı’ya aittir. Dolayısıyla Taraflar arasında meydana gelen ilişkiler neticesinde Satıcı’nın sistemini ve/veya ticari işleyişinin herhangi bir noktasını tekrardan revize etmesi ve/veya geliştirmesi söz konusu olabilecekse de, bu işler tamamen Satıcı’nın kendi imkanlarıyla yapacağı işler olup, Alıcı’nın bu işlerde herhangi bir katkısı veyahut dahili
olmayacaktır. Alıcı işbu bent kapsamındaki şart ve hususları, 5 yıldan kısa olmak üzere, süresiz olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

9- DEVİR VE TEMLİK
Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Satıcı ‘nın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Satıcı işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’ den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, verilen hizmete devam etmek kaydıyla, üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Alıcı’nın devir ve temlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda genel fesih hükümleri uygulanır.
10- TEBLİGAT
Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdikleri e-posta ve/veya sipariş adres, Alıcı’nın Web Sitesi’ nde belirtilen güncel e-posta adresi, tebligat için geçerli e-posta adresleridir. E-posta adresi değişikliği, Alıcı tarafından on beş (15) gün içinde yazılı olarak Satıcı’ya bildirilmedikçe Satıcı’nın yapacağı her türlü tebligat Alıcı tarafından bildirilen son e-posta ve/veya sipariş adreslerine yapılır; tebligatlar, muhatabına ulaşmış ve yasal tebligat hükmünde sayılır.
11- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Alıcı, Satıcı’nın veri tabanı ile sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlar ile defter kayıtlarının; mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlık çözümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerleri aşan uyuşmazlıklarda ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SİPARİŞİN TAMAMLANMASI İLE BİRLİKTE ALICI İŞBU SÖZLEŞME’NİN TÜM
HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.
Saygılarımızla,

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI
Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
siparişin ilgili restorana iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen
restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
siparişin bir kısmının veya tamamının restoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin
kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili restoran onayının
alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali; ve Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir. burgertower.com.tr, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, burgertower.com.tr’un bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. burgertower.com.tr, üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.